မုိက္ခရုိေဝ့မီးဖုိ NN-CT655

NN-CT655

Auto Menu တြင္ ပါဝင္ေသာ လက္ေရြးစင္ မီႏူးမ်ားျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ၿပီး အရသာရွိေသာ ဟင္းလ်ာမ်ားကုိ ခ်က္ျပဳတ္ႏုိင္သည္

• 27 L စတီးစစ္စစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ Oven အတြင္းပိုင္း
• ၾကိဳတင္ခ်ိန္ညွိေပးထားေသာ အာရွဟင္းခ်က္နည္းမီႏူး ၁၃ ခု
• Sensor Reheat
• Auto Reheat

NN-CT655

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

မုိက္ခရုိေဝ့မီးဖုိ NN-CT655