မုိက္ခရုိေဝ့မီးဖုိ NN-CT655

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

NN-CT655

Auto Menu တြင္ ပါဝင္ေသာ လက္ေရြးစင္ မီႏူးမ်ားျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ၿပီး အရသာရွိေသာ ဟင္းလ်ာမ်ားကုိ ခ်က္ျပဳတ္ႏုိင္သည္

• 27 L စတီးစစ္စစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ Oven အတြင္းပိုင္း
• ၾကိဳတင္ခ်ိန္ညွိေပးထားေသာ အာရွဟင္းခ်က္နည္းမီႏူး ၁၃ ခု
• Sensor Reheat
• Auto Reheat

NN-CT655

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    မုိက္ခရုိေဝ့မီးဖုိ NN-CT655