မိုက္ခ႐ိုေဝ့ မီးဖို NN-DF383B

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

NN-DF383B

ေနရာက်ဥ္းက်ဥ္းတြင္ ထားရွိႏုိင္ၿပီး အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ေပးစြမ္းသည္

• ၂၃L က်စ္လ်စ္ေသသပ္ေသာ Double Heater Oven
• ဧရိယာၾကီးမားေသာ ေအာက္ခံအျပား
• အပူေပးစက္ႏွစ္ခုပါ မီးဖို ၄၀°C ၊ ၁၀၀-၂၂၀°C
• တျပိဳင္နက္ ေပါင္းစပ္ခ်က္ျပဳတ္စနစ္
• အင္ဗာတာနည္းပညာ

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

မိုက္ခ႐ိုေဝ့ မီးဖို NN-DF383B
23L
Capacity volume
1000 Watts
Output power
483 mm x 310 mm x 396 mm
Outside dimensions W x D x D

စြမ္းေဆာင္ရည္

NN-DF383B အေၾကာင္း ပုိမုိစူးစမ္း ရွာေဖြလုိက္ပါ

တြဲဖက္သံုးပစၥည္းမ်ား

accessory-image

Oven Tray

Oven Tray

accessory-image

Wire Rack

Wire Rack

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    မိုက္ခ႐ိုေဝ့ မီးဖို NN-DF383B