မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ NN-GD37HMYTE

NN-GD37HMYTE

ျမန္ဆန္ ႂကြပ္ရြေသာ ဟင္းလ်ာရရွိရန္ ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ေပးမႈ

• 23 L က်စ္လစ္သပ္ရပ္စြာ ေပါင္းစပ္ထားေသာ မီးဖုိ
• ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္နည္း
• 1000 W Quick 30 လုပ္ေဆာင္ခ်က္
• ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္၍ ေတာက္ပေသာ မီးလံုး
• အင္ဗာတာ နည္းပညာ

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

 မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ NN-GD37HMYTE
23 L Grill Combination Oven
1000 W Inverter Microwave
1000 W Quartz Grill

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ NN-GD37HMYTE