မုိက္ခရုိေဝ့ / အကင္မီးဖုိ NN-GF574M

NN-GF574M

တၿပိဳင္နက္တည္း ခ်က္ျပဳတ္ေပးသည့္စနစ္ျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစေသာ ဟင္းလ်ာတစ္ခြက္

• 27 L အကင္ မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ
• ညီညာျပန္႔ျပဴးၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ Oven အတြင္းပိုင္း
• ခ်က္ျပဳတ္နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး တျပိဳင္နက္ ေပါင္းစပ္ ခ်က္ျပဳတ္နည္းစနစ္
• Auto Cook Menu 23 ခု
• တိက်ေသာ ပါဝါထိန္းညႇိစနစ္
• ရွင္းလင္းေသာ ပါးလႊာသည့္ဒီဇုိင္း
• LED မီးလံုးမ်ား ပါရွိမႈ

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

မုိက္ခရုိေဝ့ / အကင္မီးဖုိ NN-GF574M