မုိက္ခရုိေဝ့မီးဖုိ NN-GT353

NN-GT353

အကင္ပါဝါပါေသာ မုိက္ခရုိေဝ့မီးဖုိ

• 23 L ေသးငယ္က်စ္လ်စ္ေသာ Oven 
• အကင္ပါဝါ 1000 W၊ မုိက္ခရုိေဝ့ပါဝါ 800 W
• ေအာ္တိုပရိုဂရမ္ 2 ခု
• Child Lock

NN-GT353

Close