မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ NN-GT35H

NN-GT35H

စားဖိုမွဴးတစ္ဦးအလား လြယ္ကူ လ်င္ျမန္စြာ ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္သည္

• 23 L အကင္ မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ
• 800 W ျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ေပးႏုိင္စြမ္း  
• ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္နည္း
• ေအာ္တိုမီႏူး 12 ခု
• Quick 30 လုပ္ေဆာင္ခ်က္
• အခ်ိန္ထည့္ႏုိင္မႈ

Microwave Oven

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ NN-GT35H