မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ- NN-SF564W

NN-SF564W

ညီညာျပန္႔ျပဴးၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဒီဇုိင္းျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေနရာ

• 27 L Solo မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ
• ညီညာျပန္႔ျပဴးၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ Oven အတြင္းပိုင္း
• တိက်ေသာ ပါဝါထိန္းညႇိစနစ္
• ရွင္းလင္းေသာ ပါးလႊာသည့္ဒီဇုိင္း
• LED မီးလံုးမ်ား ပါရွိမႈ

NN-SF564W

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

စြမ္းေဆာင္ရည္

ညီညာျပန္႔ျပဴးေသာ မ်က္ႏွာျပင္ဒီဇုိင္းႏွင့္ Panasonic မုိက္ခရုိေဝ့
Inverter Technology and Panasonic Microwaves

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ- NN-SF564W