မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ- NN-SF564W ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ- NN-SF564W

Model NN-SF564W
Inverter Yes
Outside Dimensions (W x H x D) Approx. 529 x 326 x 422 mm
Oven Cavity Dimensions (W x H x D) Approx. 354 x 230 x 338 mm
Cavity Volume 27 L
Microwave Power 1,000W
Net Weight Approx. 11.8 kg