မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ NN-SM33HMYTE

NN-SM33HMYTE

ေန႔စဥ္အစားအစာမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏုိင္မႈ

• 25 L အကင္ မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ
• 800 W ျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ေပးႏုိင္စြမ္း 
• အလြယ္တကူျဖင့္ ေန႔စဥ္ အသံုးျပဳႏုိင္စြမ္း

Microwave Oven

Close

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

 မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ NN-SM33HMYTE
ရရွိႏိုင္ေသာ အေရာင္မ်ား:
Color:Black & Silver:NN-SM33HM
Color:Black & White:NN-SM33HM
25 L Solo Microwave Oven
800 W Cooking Power
Easy Dial Operation

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ NN-SM33HMYTE