မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ NN-ST34HMYTE

NN-ST34HMYTE

အစားအစာမ်ားကို ျမန္ဆန္လြယ္ကူစြာ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး သံုးေဆာင္လိုက္ပါ

• 25 L Solo မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ
• 800 W ျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ေပးႏုိင္စြမ္း 
• ေအာ္တိုမီႏူး 9 ခု
• Quick 30 လုပ္ေဆာင္ခ်က္
• အခ်ိန္ထည့္ႏုိင္မႈ

Microwave Oven

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ NN-ST34HMYTE