NR-AH186

NR-AH186

သင့္အခန္း၏ စတိုင္ႏွင့္ လိုက္ဖက္ရန္ေသခ်ာသည့္ လွပေသာ အေရာင္မ်ားစြာျဖင့္ရရွိႏိုင္ပါသည္။

• 183 L/6.5 ကုဗေပ ဝင္ဆံ့ႏုိင္စြမ္းျဖင့္ တံခါးတစ္ခုတည္းပါ ေရခဲေသတၱာ
• 183 L တြင္ သုိေလွာင္ႏုိင္သည့္ ေနရာ က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းရရွိေစရန္ အတြင္းပုိင္းကုိ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားပါသည္။

NR-AH186

Close