တံခါး 2 ေပါက္ပါ အေပၚထပ္ေရခဲအကန္႔ျဖင့္ ေရခဲေသတၱာ NR-BA229VPSG – အိုင္ယြန္းပါဝင္ၿပီး ဘက္တီးရီးယားမ်ား မေပါက္ဖြားေစသည့္ေဖလ္တာ ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

တံခါး 2 ေပါက္ပါ အေပၚထပ္ေရခဲအကန္႔ျဖင့္ ေရခဲေသတၱာ NR-BA229VPSG – အိုင္ယြန္းပါဝင္ၿပီး ဘက္တီးရီးယားမ်ား မေပါက္ဖြားေစသည့္ေဖလ္တာ

တပ္ဆင္ပံုအညႊန္း