တံခါး 2 ေပါက္ပါ အေပၚထပ္ေရခဲအကန္႔ျဖင့္ ေရခဲေသတၱာ NR-BA229VPSG – အိုင္ယြန္းပါဝင္ၿပီး ဘက္တီးရီးယားမ်ား မေပါက္ဖြားေစသည့္ေဖလ္တာ ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

တံခါး 2 ေပါက္ပါ အေပၚထပ္ေရခဲအကန္႔ျဖင့္ ေရခဲေသတၱာ NR-BA229VPSG – အိုင္ယြန္းပါဝင္ၿပီး ဘက္တီးရီးယားမ်ား မေပါက္ဖြားေစသည့္ေဖလ္တာ

SPECIFICATIONS Net Capacity (MS IEC 62552:2016) Total 187 L
Refrigerator Compartment (PC) 135 L
Freezer Compartment (FC) 52 L
Vegetable compartment (VC) -
Product Dimensions (WxDxH) 526 x 584 x 1393 mm
Defrost Type Electric PCB Control
Standard / Regulation IEC 62552:2007
IEC 60335-1
IEC 60335-2-24
Energy Consumption 318 kWh/year
Energy Level 2 stars
Net Weight 35kg
Gross Weight 38kg
Voltage 220V-240V
Hertz 50 Hz
Number of Doors 2
Door Color Hairline Sliver(P) (FN-A002-ML)
REFRIGERATOR COMPARTMENT (PC) Tray Material Glass Tray
Vegetable Case ( Fresh Safe) Yes
Chill Case Yes
Door Shelf -
Egg Tray Yes
LED Room Light Yes
Adjustable Tray -
Tempered Glass Tray Yes
FREEZER COMPARTMENT (FC) Tray Material Plastic (Transparent)
Twin Ice Trays -
Ice Tray Yes
Door Shelf Yes
Adjustable Tray Yes
Others ECONAVI Yes
Top Table Yes
Compressor Inverter
Energy Saving Yes
Refrigerant R600a
Urethane Insulation Cyclopentane Yes
Fresh & Clean Yes
Ag Clean Yes