တံခါး 2 ေပါက္ပါ ေအာက္ေျခ ေရခဲခန္းျဖင့္ ေရခဲေသတၱာ NR-BC360XS

တံခါး 2 ေပါက္ပါ ေအာက္ေျခ ေရခဲခန္းျဖင့္ ေရခဲေသတၱာ NR-BC360XS ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား