လွ်ပ္စစ္ထမင္းေပါင္းအိုး SR-HB184

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

SR-HB184

ဆန္ေစ့တုိင္းကို ႏူးအိေစျပီး အရသာရွိေစသည္

• အလႊာ 5 ခုပါေသာ ပိုမုိျပင္းထန္ေသာ IH အပူ
• မွန္ကူကြက္ပံုစံ ေၾကြထည္ အလႊာအုပ္ထားေသာ အလႊာ 7 ဆင့္ျဖင့္ ထမင္းအုိး
• Keep Warm လုပ္ေဆာင္ခ်က္
• Local Menu ပ႐ုိဂရမ္မ်ားစြာ
• One-touch အဖံုး
• အလြယ္တကူ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ ရိုးရွင္းေသာ ထမင္းအိုးအနား

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

လွ်ပ္စစ္ထမင္းေပါင္းအိုး SR-HB184