လွ်ပ္စစ္ထမင္းေပါင္းအိုး SR-HB184

SR-HB184

ဆန္ေစ့တုိင္းကို ႏူးအိေစျပီး အရသာရွိေစသည္

• အလႊာ 5 ခုပါေသာ ပိုမုိျပင္းထန္ေသာ IH အပူ
• မွန္ကူကြက္ပံုစံ ေၾကြထည္ အလႊာအုပ္ထားေသာ အလႊာ 7 ဆင့္ျဖင့္ ထမင္းအုိး
• Keep Warm လုပ္ေဆာင္ခ်က္
• Local Menu ပ႐ုိဂရမ္မ်ားစြာ
• One-touch အဖံုး
• အလြယ္တကူ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ ရိုးရွင္းေသာ ထမင္းအိုးအနား

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

လွ်ပ္စစ္ထမင္းေပါင္းအိုး SR-HB184