ထမင္းေပါင္းအုိး SR-JN185

SR-JN185

ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္႐ံုျဖင့္ အရသာေကာင္းမြန္ေသာ ထမင္းတစ္အုိးကုိ ရရွိေစသည္

• 1.8 L ဝင္ဆံ့ႏုိင္မႈ (10 ခြက္)
• ေပါင္ခံရန္ ဇကာ
• အလႊာ 5 ခုျဖင့္ ထမင္းအုိး
• Keep Warm လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (12 နာရီအထိ)
• ျဖဳတ္ႏုိင္ တပ္ႏုိင္ေသာ ပါဝါႀကိဳး
• ျဖဳတ္ႏုိင္ တပ္ႏုိင္ေသာ အတြင္းပုိင္း အဖံုး

Electric Rice Cooker

Close

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

ထမင္းေပါင္းအုိး SR-JN185

† Price shown is the suggested retail price applicable to ALL PROVINCES EXCEPT FOR QUEBEC.
Quebec consumers should refer to prices advertised by their local retailer or to prices advertised on the Panasonic eStore.