အီလက္ထရစ္ ထမင္းေပါင္းအုိး SR-JP185

SR-JP185

ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္႐ံုျဖင့္ အရသာရွိေသာ ထမင္းတစ္အုိးကုိ ရရွိေစသည္

• 1.8 L ဝင္ဆံ့ႏုိင္မႈ
• 3-in-1: ထမင္းျဖဴ၊ အေပါင္း၊ ဆန္ျပဳတ္
• အလႊာ 5 ခုျဖင့္ ထမင္းအုိး
• ျဖဳတ္ႏုိင္ တပ္ႏုိင္ေသာ အတြင္းပုိင္း အဖံုး

SR-JP185

Close

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

အီလက္ထရစ္ ထမင္းေပါင္းအုိး SR-JP185
5-Layer Inner Pan
Detachable Inner Lid
3-in-1: White Rice, Steaming, Porridge

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

အီလက္ထရစ္ ထမင္းေပါင္းအုိး SR-JP185