အီလက္ထရစ္ ထမင္းေပါင္းအုိး SR-JQ105

SR-JQ105

ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္႐ံုျဖင့္ အရသာေကာင္းမြန္ေသာ ထမင္းတစ္အုိးကုိ ရရွိေစသည္

• 1.0 L ဝင္ဆံ့ႏုိင္မႈ
• 2-in-1: အျမန္ခ်က္၊ ေပါင္းခံျခင္း
• အလႊာ 5 ခုျဖင့္ ထမင္းအုိး
• ျဖဳတ္ႏုိင္ တပ္ႏုိင္ေသာ အတြင္းပုိင္း အဖံုး

SR-JQ185

Close

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

အီလက္ထရစ္ ထမင္းေပါင္းအုိး SR-JQ105
ရရွိႏိုင္ေသာ အေရာင္မ်ား:
Color:SUS-Black:SR-JQ105
Color:Floral Gold:SR-JQ105
Color:Flower Garlands:SR-JQ105
5-Layer Inner Pan
Detachable Inner Lid
2-in-1: Quick Cook, Steaming

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

အီလက္ထရစ္ ထမင္းေပါင္းအုိး SR-JQ105