အီလက္ထရစ္ ထမင္းေပါင္းအုိး SR-JQ185

SR-JQ185

ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္႐ံုျဖင့္ အရသာေကာင္းမြန္ေသာ ထမင္းတစ္အုိးကုိ ရရွိေစသည္

• 1.8 L ဝင္ဆံ့ႏုိင္မႈ
• 2-in-1: အျမန္ခ်က္၊ ေပါင္းခံျခင္း
• အလႊာ 5 ခုျဖင့္ ထမင္းအုိး
• ျဖဳတ္ႏုိင္ တပ္ႏုိင္ေသာ အတြင္းပုိင္း အဖံုး

SR-JP185

Close

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

အီလက္ထရစ္ ထမင္းေပါင္းအုိး SR-JQ185