ထမင္းေပါင္းအုိး SR-W18G

SR-W18G

ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္႐ံုျဖင့္ အရသာေကာင္းမြန္ေသာ ထမင္းကိုခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္သည္။

• ဆန္ ၁၀ ခြက္ဆန္႔အိုး
• တိက်စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာ Thermostat
• ထမင္းအုိး ေရွာ့မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးရန္ အပူခံ Fuse
• အပူထိန္း ”Warm” လုပ္ေဆာင္ခ်က္(5 နာရီၾကာအထိ)
• စတီးအဖံုး

Rice Cooker

Close

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ထမင္းေပါင္းအုိး SR-W18G
Thermostat for precision control
”Keep Warm” function
Stainless steel Lid