ထမင္းေပါင္းအုိး SR-W22GS

SR-W22GS

ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္႐ံုျဖင့္ အရသာေကာင္းမြန္ေသာ ထမင္းကိုခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္သည္။

• ဆန္ ၁၂ ခြက္ဆန္႔အိုး
• ေပါင္းခံဇကာအၾကည္ပါဝင္သည္။
• တိက်စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာ Thermostat
• ထမင္းအုိး ေရွာ့မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးရန္ အပူခံ Fuse
• အပူထိန္း ”Warm” လုပ္ေဆာင္ခ်က္(5 နာရီၾကာအထိ)
• စတီးအဖံုး

Rice Cooker

Close

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ထမင္းေပါင္းအုိး SR-W22GS
Thermostat for precision control
”Keep Warm” function
Stainless steel Lid