အီလက္ထရစ္ ထမင္းေပါင္းအုိး SR-ZE185

SR-ZE185

မိုက္ခရုိက္ကြန္ပ်ဴတာသံုး၍ ထမင္းကုိ အရသာရွိရွိ ခ်က္ေပးျခင္း

• အလႊာ 6 ခုပါေသာ အတြင္းပုိင္း မွန္ကူကြက္ပံုစံအလႊာအုပ္ ထမင္းအုိး
• မုိက္ခ႐ုိကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္၍ အပူေပးသည့္စနစ္
• Menu ပ႐ုိဂရမ္ 11 ခု
• Keep Warm လုပ္ေဆာင္ခ်က္
• အလြယ္တကူ ျမင္ႏုိင္ေသာ ႀကီးမားသည့္ LCD Panel

Electric Rice Cooker

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

အီလက္ထရစ္ ထမင္းေပါင္းအုိး SR-ZE185