အီလက္ထရစ္ ထမင္းေပါင္းအုိး SR-ZE185 ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

အီလက္ထရစ္ ထမင္းေပါင္းအုိး SR-ZE185

MODEL Model SR-ZE185
OTHER FEATURES Accessories Rice scoop, Porridge scoop, Measuring cup, Steaming basket