အီလက္ထရစ္ ထမင္းေပါင္းအုိး SR-ZG185

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

SR-ZG185

မိုက္ခရုိက္ကြန္ပ်ဴတာသံုး၍ ထမင္းကုိ အရသာရွိရွိ ခ်က္ေပးျခင္း

• အလႊာ 6 ခုပါေသာ အတြင္းပုိင္း မွန္ကူကြက္ပံုစံအလႊာအုပ္ ထမင္းအုိး
• မုိက္ခ႐ုိကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္၍ အပူေပးသည့္စနစ္
• Menu ပ႐ုိဂရမ္ 13 ခု
• Keep Warm လုပ္ေဆာင္ခ်က္
• အလြယ္တကူ ျမင္ႏုိင္ေသာ ႀကီးမားသည့္ LCD Panel

Electric Rice Cooker

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အသုံးျပဳရလြယ္ကူေသာ


အေပၚပုိင္းရွိ LCD ဖန္သားျပင္ႀကီးေၾကာင့္ စာသားမ်ားကုိ အလြယ္တကူ ျမင္ႏုိင္ၿပီး အသံုးျပဳရလြယ္ကူရိုးရွင္းေစသည္။ ထည့္ရမည့္ ေရပမာဏကုိ ျပသသည့္ မ်ဥ္းမ်ားတြင္ ရွင္းလင္းၿပီး အလြယ္တကူ ဖတ္႐ႈႏုိင္သည့္ menu အမည္မ်ားႏွင့္ ပမာဏ အမွတ္အသားမ်ား ပါရွိသည္။

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    အီလက္ထရစ္ ထမင္းေပါင္းအုိး SR-ZG185