အီလက္ထရစ္ ထမင္းေပါင္းအုိး SR-ZG185 ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

အီလက္ထရစ္ ထမင္းေပါင္းအုိး SR-ZG185

MODEL Model SR-ZG185
PERFORMANCE Keep Warm Time 12h
OTHER FEATURES Accessories Rice scoop, Porridge scoop, Measuring cup, Steaming basket