တုိင္ကီပါဖုန္စုပ္စက္ MC-YL635

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

MC-YL635

TOUGH STYLE PLUS+

• မိသားစုဦးေရမ်ားေသာအိမ္ေထာင္စုအတြက္အထူးသင့္ေလွ်ာ္သည္။
• အဝင္ပါဝါ- ၂၂၀၀ W
• အမႈန္႔ဝင္ဆံ့ႏုိင္စြမ္း : ၂၁ လီတာ
• ဖြင့္ / ပိတ္ ပါဝါ
• ပုိးသတ္ဇကာ
• သတၱဳလက္ကုိင္ ၂ ခု
• အဆင့္ ၂-ဆင့္ ေနာ္ဇယ္
• ႀကိဳးအရွည္ ၈ မီတာ
• ေလမႈတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္
• ၃မီလီလီတာ Body Ditch (Tough Body)

Tank Type

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

တုိင္ကီပါဖုန္စုပ္စက္ MC-YL635
Suit to Large-sized Residential Units
Input Power: 2200 W
Dust Capacity: 21 L

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    တုိင္ကီပါဖုန္စုပ္စက္ MC-YL635