တုိင္ကီပါဖုန္စုပ္စက္ MC-YL635

MC-YL635

TOUGH STYLE PLUS+

• မိသားစုဦးေရမ်ားေသာအိမ္ေထာင္စုအတြက္အထူးသင့္ေလွ်ာ္သည္။
• အဝင္ပါဝါ- ၂၂၀၀ W
• အမႈန္႔ဝင္ဆံ့ႏုိင္စြမ္း : ၂၁ လီတာ
• ဖြင့္ / ပိတ္ ပါဝါ
• ပုိးသတ္ဇကာ
• သတၱဳလက္ကုိင္ ၂ ခု
• အဆင့္ ၂-ဆင့္ ေနာ္ဇယ္
• ႀကိဳးအရွည္ ၈ မီတာ
• ေလမႈတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္
• ၃မီလီလီတာ Body Ditch (Tough Body)

Tank Type

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

တုိင္ကီပါဖုန္စုပ္စက္ MC-YL635
Suit to Large-sized Residential Units
Input Power: 2200 W
Dust Capacity: 21 L

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

တုိင္ကီပါဖုန္စုပ္စက္ MC-YL635