ႀကိဳးမပါ ေစးကပ္ျခင္းမရွိေသာ ႐ိုး႐ိုးမီးပူ NI-100DXWSG

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

NI-100DXWSG

ႀကိဳးမပါ ေစးကပ္ျခင္းမရွိေသာ ႐ိုး႐ိုးမီးပူ

ႀကိဳးမပါ ေစးကပ္ျခင္းမရွိေသာ ႐ိုး႐ိုးမီးပူ

ေမာ္ဒယ္ N1-100DX တြင္ ထူးျခားစြာ ပါရွိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ဆိုလွ်င္ မီးပူတိုက္ရန္ ခ်ီတံုခ်တံု ျဖစ္စရာ မလိုေတာ့ပါ။ မီးပူေအာက္ခံျပားမွာ ေငြျဖင့္လုပ္ထားၿပီး အက်ႌႏွင့္ မကပ္သည့္အျပင္ ႀကိဳးမပါသည့္ ၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က အျခား ႐ိုး႐ိုးမီးပူ အမ်ိဳးအစားမ်ားအၾကား ေပၚလြင္ေနသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

Close

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ႀကိဳးမပါ ေစးကပ္ျခင္းမရွိေသာ ႐ိုး႐ိုးမီးပူ NI-100DXWSG
Power Supply :
1000 W / 240 V
Weight :
1.4kg Cordless
Colours :
White (NW)

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား