ေစးကပ္ျခင္းမရွိေသာ ႐ိုး႐ိုးမီးပူ NI-317TVSG

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

NI-317TVSG

ေစးကပ္မႈ မရွိေသာ အလႊာအုပ္ထားသည့္ အေျခာက္တိုက္ မီးပူ

NI-317T ေမာ္ဒယ္ျဖင့္ဆိုလွ်င္ ယခုအခါ သာသာယာယာ မီးပူတိုက္ႏိုင္ပါၿပီ။ ေစးကပ္မႈမရွိေသာ အလႊာအုပ္ထားသည့္ ေအာက္ခံျပားသည္ အဝတ္မ်က္ႏွာျပင္မ်ားေပၚ ေခ်ာေမြ႕စြာ ေရြ႕လ်ားႏိုင္ၿပီး ခ်ိန္ညႇိႏိုင္ေသာ ဆံုလည္ႀကိဳးျဖင့္ မီးပူတိုက္ေနစဥ္ အလြယ္တကူ လွည့္ပတ္ကိုင္တြယ္ႏိုင္သည့္အျပင္ နဂိုပါၿပီးသား အခ်က္ျပမီးက လိုခ်င္ေသာ အပူခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ ၫႊန္ျပေပးသည့္အတြက္ အဝတ္အထည္မ်ား အပူလြန္မသြားေအာင္ ထိန္းေပးသည္။

NI-317T

Close

Specs

ေစးကပ္ျခင္းမရွိေသာ ႐ိုး႐ိုးမီးပူ NI-317TVSG
ရရွိႏိုင္ေသာ အေရာင္မ်ား:
Color:Orange:NI-317TXSK-D
Color:Red:NI-317TVSK-R
Color:Green:NI-317TASK-G
Power Supply :
1000 W / 240 V
Weight :
0.9kg
Colours :
Orange (OR), Red (RD), Green (GN)

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား