ေစးကပ္ျခင္းမရွိေသာ ႐ိုး႐ိုးမီးပူ NI-317TVSG ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

ေစးကပ္ျခင္းမရွိေသာ ႐ိုး႐ိုးမီးပူ NI-317TVSG

Power 1,000 W
Voltage 240 V
Weight 0.9 kg
Soleplate Non-Stick Coating
Button Slit Yes
Left & Right Hand Operation Swivel Cord
Wide Heel Rest Yes
Pilot Lamp Yes
Sheathed Heater Yes
Dimension (L x W x H) 230 x 108 x 121 mm
Colours Orange: #f58346, Red: #ee1c25, Green: #8dc63f