ေရေႏြးေငြ႔မီးပူ NI-Eseries NI-E510T NI-E410T

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

NI-E510T NI-E410T

ႏွစ္လိုဖြယ္ဒီဇုိင္းႏွင့္ U ပံုစံေအာက္ခံျပား

• အက်ီၤမွ ကယ္လ္ဆီယမ္ကို အလိုအေလ်ာက္ ေခ်ဖ်က္ႏိုင္မႈ
• လွ်ပ္စစ္ဝပ္အားမ်ားမ်ားျဖင့္ လွ်င္ျမန္စြာစတင္ႏုိင္မႈ
• တုိက္ေတနီယမ္ႏွင့္ မကပ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေကြးေနေသာ ေအာက္ခံျပား
• ေရေႏြးေငြ႔ႏွင့္ မီးပူအေျခာက္တုိက္ျခင္း
• အပူခ်ိန္ေဖာ္ျပသည့္မီး
• ၾကီးမားေသာေရဝင္ေပါက္

NI-E510T_NI-E410T

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ေရေႏြးေငြ႔မီးပူ NI-Eseries NI-E510T NI-E410T
ရရွိႏိုင္ေသာ အေရာင္မ်ား:
Color:DeepBlue:NI-E510T
Color:Aquamarine:NI-E410T
Color:Red:NI-E410T
Anti-Calc system
U shape soleplate
Vertical Steam

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

ေရေႏြးေငြ႔မီးပူ NI-Eseries NI-E510T NI-E410T