ေရေႏြးေငြ႔မီးပူ NI-P300T

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

NI-P300T

လွ်င္ျမန္လြယ္ကူပါသည္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ မီးပူမ်ားနဲ႔ဆုိရင္ လူတုိင္းမီးပူတိုက္ႏိုင္ပါျပီ။ လြယ္ကူျပီး အဆင္ေျပေသာေၾကာင့္ မီးပူတိုက္ျခင္းဟာ အိမ္မႈကိစၥတစ္ခုမဟုတ္ေတာ့ပါ။ ၄င္းတြင္ေရမႈန္ေရမႊားရိုက္ခတ္မႈ၊ ကယ္လ္ဆီယမ္ေခ်ဖ်က္မႈ ႏွင့္ ခ်ိန္ညွိႏိုင္ေသာဆံုလည္ၾကိဳးတို႔ ပါဝင္ပါသည္။

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္