ေရေႏြးေငြ႔မီးပူ NI-P300T ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

ေရေႏြးေငြ႔မီးပူ NI-P300T

Power Source 220 - 240 V
Power Consumption 1500 - 1780W (NI-P300T)
Power Consumption 1300 - 1550W (NI-P250T)
NetWeight 1.0 kg
Dimension (LxWxH) 256 x 113 x 136 mm
Tank Capacity 200 ml
Soleplate Titan (silver)
Calc cut Yes
Spray Yes