ေရေႏြးေငြ႔မီးပူ - NI-V100N

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

NI-V100N

ဝပ္အားနည္းျခင္းႏွင့္ ျမန္ဆန္ျခင္း

* အလြန္နည္းေသာ ဝပ္အား 350w
* မကပ္ေစေသာ တိုင္ေတးနီယမ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ခံုးဝိုက္ထားေသာ ေအာက္ခံျပား
* ေရေႏြးေငြ႕ႏွင့္ အေျခာက္ မီးပူတိုက္ျခင္း
* စြမ္းအားျပင္းေသာ ေရေႏြးေငြ႕က တြန္႔ေၾကမႈမ်ားကို လြယ္ကူျမန္ဆန္စြာ ဖယ္ရွားေပးသည္

ေရေႏြးေငြ႔မီးပူ - NI-V100N

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ေရေႏြးေငြ႔မီးပူ - NI-V100N
ရရွိႏိုင္ေသာ အေရာင္မ်ား:
Color:အျပာေရာင္:NI-V100NASG
Color:ပန္းေရာင္:NI-V100NPSG
Super Low Watt 350w
Powerful Steam Technology

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား