အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ အေျခာက္ခံစက္ NA-D106X1

NA-D106X1

သင့္အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ သင့္အိမ္ - လွပသန္႔ရွင္းေနေစရန္အတြက္

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ အေျခာက္ခံစက္ NA-D106X1
Capacity 10kg(Wash), 6kg(Dry)
Beautiful minimalist design
ActiveFoam System
Amazingly fast 34-min wash (with a 10kg full load, cotton course, cold setting)
NEW ECO Drying SYSTEM
Gentle to fabrics with energy & water saving

စြမ္းေဆာင္ရည္

Panasonic's New, Made-in-Japan, Cuble Washer/Dryer
The Active Foam System generates high-density foam to provide a powerful washing performance that removes even stubborn stains in just 34 minutes. Find out more about the latest features.

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ အေျခာက္ခံစက္ NA-D106X1