အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ အေျခာက္ခံစက္ NA-D106X1

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

NA-D106X1

သင့္အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ သင့္အိမ္ - လွပသန္႔ရွင္းေနေစရန္အတြက္

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ အေျခာက္ခံစက္ NA-D106X1
Capacity 10kg(Wash), 6kg(Dry)
Beautiful minimalist design
ActiveFoam System
Amazingly fast 34-min wash (with a 10kg full load, cotton course, cold setting)
NEW ECO Drying SYSTEM
Gentle to fabrics with energy & water saving

စြမ္းေဆာင္ရည္

Panasonic's New, Made-in-Japan, Cuble Washer/Dryer
The Active Foam System generates high-density foam to provide a powerful washing performance that removes even stubborn stains in just 34 minutes. Find out more about the latest features.

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ အေျခာက္ခံစက္ NA-D106X1