အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ အေျခာက္ခံစက္ NA-D106X1 ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ အေျခာက္ခံစက္ NA-D106X1

BASIC SPECIFICATION Capacity (Wash / Dry) 10 kg / 6 kg
Spin speed (rpm) 1,000 rpm
Dimension (W x D x H) 600 x 665 x 998 mm
Weight 73 kg
Voltage / Frequency 220 - 240 V / 50 Hz
Door opening angle 105 ˚
Drum opening size 420 mm
Control panel type White LED Touch Panel Display
Body Colour White
FEATURES ActiveFoam System yes
Jet Shower (Hydro Active) yes (7 shower)
Dancing wash system yes
3D sensor wash yes
Steam action no
Drying system NEW ECO Drying SYSTEM
ECONAVI yes
ECONAVI • Laundry load sensor
ECONAVI • Water temperature sensor
ECONAVI • Laundry material sensor
Inverter yes
CONVENIENT FEATURES Child lock yes
Tub clean • Auto Tub Clean
Tub clean • Mold prevention drum
Tub clean • 30 ⁰c Tub Clean
Laundry Add Option yes
Auto-Power off yes
SAZANAMI Drum yes
Guidance function • Detergent Amount Recommendation
Guidance function • Overload Alert in drying
Guidance function • Cycle end buzzer
Delay start (Time Delay) yes (Wash: 2-24 hr, Dry: 6-24 hr)
Water circulation pump yes
Drain Pump yes
MAIN PROGRAMS Cotton yes
Intensive yes
Hand wash Hand wash
Bedding yes
Soak yes (40 ⁰c)
ECONAVI yes
Tub clean yes
Wash&Dry yes