NA-F90B4HMM

NA-F90B4HMM

NA-F90B4HMM

သန္႔ရွင္းေသာ ေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္းသည္ ေရေခြ်တာေပးပါသည္

• Top-Loading အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ ဝင္ဆံ့သည့္ပမာဏ- 9 kg
• စြမ္းအင္ေခြ်တာေသာ Aquabeat သန္႔ရွင္းေသာ ေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္းသည္ ေရေခြ်တာေပးပါသည္
• ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္းအတြက္ အားေကာင္းေသာျပင္းအားႏွင့္ အားနည္းေသာျပင္းအားၾကား အျပန္အလွန္ေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာေရစီးဆင္မႈ
• Aquabeat ေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္း Hydro မုဒ္ 3 ခု
• အျမဳပ္ျဖင့္ေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္း၊ နက္ရိႈင္းေသာသန္႔စင္ျခင္း၊ အထည္အားထိန္းသိမ္းမႈ
• ေရပန္းျဖင့္ေဆးေၾကာျခင္းႏွင့္ Aqua လွည့္၍ေဆးေၾကာျခင္းသည္ ေရေခြ်တာေသာ အက်ိဳးရလဒ္ကို ရရွိေစပါသည္
•ႏူးညံ့ေသာေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္း ညင္သာေသာလက္ျဖင့္ေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္း
• အလိုအေလွ်ာက္ ေလွ်ာ္ဖြတ္သည့္အစီအစဥ္ 9 ခု
• မွန္ျပတင္းအဖံုးျဖစ္ေသာ Aqua Crystal မွန္
• 10 ႏွစ္တာ ေမာ္တာ အာမခံ

NA-F90B4

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္