16kg NA-FD16V1 အထူး အစြန္းအထင္း ဖယ္ရွားႏိုင္စြမ္းအတြက္ အေပၚမွ အဝတ္ထည့္ရသည့္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္

16kg NA-FD16V1 အထူး အစြန္းအထင္း ဖယ္ရွားႏိုင္စြမ္းအတြက္ အေပၚမွ အဝတ္ထည့္ရသည့္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား