တစ္ပိုင္းတစ္စ အလိုအေလွ်ာက္ျဖစ္ေသာ NA-W8000X

တစ္ပိုင္းတစ္စ အလိုအေလွ်ာက္ျဖစ္ေသာ NA-W8000X

NA-W8000X

8 kg တစ္ပိုင္းတစ္စ အလိုအေလွ်ာက္ျဖစ္ေသာ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္

• အဝတ္ေလွ်ာ္ႏိုင္ေသာ ဝင္ဆံ့သည့္ပမာဏ- 8kg
• အမွ်င္ကိုယ္ထည္
• ေရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား ေရြးခ်ယ္ျခင္း
• ေလွ်ာ္ဖြတ္ခ်ိန္အား ေရြးခ်ယ္ျခင္း
• လွည့္သည့္အခ်ိန္အား ေရြးခ်ယ္ျခင္း

Semi-Auto NA-W8000X

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

တစ္ပိုင္းတစ္စ အလိုအေလွ်ာက္ျဖစ္ေသာ NA-W8000X
· W820 x D480 x H950 mm
· 8.0 Kg Washing Capacity
· 2 Water Level Setting

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

တစ္ပိုင္းတစ္စ အလိုအေလွ်ာက္ျဖစ္ေသာ NA-W8000X