တစ္ပိုင္းတစ္စ အလိုအေလွ်ာက္ျဖစ္ေသာ NA-W8000X

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

တစ္ပိုင္းတစ္စ အလိုအေလွ်ာက္ျဖစ္ေသာ NA-W8000X

NA-W8000X

8 kg တစ္ပိုင္းတစ္စ အလိုအေလွ်ာက္ျဖစ္ေသာ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္

• အဝတ္ေလွ်ာ္ႏိုင္ေသာ ဝင္ဆံ့သည့္ပမာဏ- 8kg
• အမွ်င္ကိုယ္ထည္
• ေရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား ေရြးခ်ယ္ျခင္း
• ေလွ်ာ္ဖြတ္ခ်ိန္အား ေရြးခ်ယ္ျခင္း
• လွည့္သည့္အခ်ိန္အား ေရြးခ်ယ္ျခင္း

Semi-Auto NA-W8000X

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

တစ္ပိုင္းတစ္စ အလိုအေလွ်ာက္ျဖစ္ေသာ NA-W8000X
· W820 x D480 x H950 mm
· 8.0 Kg Washing Capacity
· 2 Water Level Setting

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    တစ္ပိုင္းတစ္စ အလိုအေလွ်ာက္ျဖစ္ေသာ NA-W8000X