တစ္ပိုင္းတစ္စ အလိုအေလွ်ာက္ျဖစ္ေသာ NA-W8000X ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

တစ္ပိုင္းတစ္စ အလိုအေလွ်ာက္ျဖစ္ေသာ NA-W8000X

General Information External Dimensions (mm) Width 820
Depth 480
Height 950
Washing Capacity (kg) 8
Weight 29
Water Level Setting 2
Stainless Steel Tub No
Aquabeat Wash No
Foam Wash No
Fuzzy Logic Control No
Level Indicator No
Auto Restart No
Child Lock No
Body Color Grey