ေမႊစက္ MX-EX1561WSG

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

MX-EX1561WSG

က်န္းမာေသာဘဝက အိမ္မွာ စပါတယ္

သစ္သီးမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားႏွင့္ အရည္မ်ားကိုသာ
ေမႊစက္ထဲထည့္ၿပီး ဒိုင္ခြက္ကို လွည့္ပါ။ ဤအားထားရေသာ မီးဖိုေခ်ာင္သုံး မိတ္ဖက္ပစၥည္းျဖင့္
အစားအစာ သို႔မဟုတ္ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ကို သင္ ႀကိဳက္သည့္ပုံစံအတိုင္း အလြယ္တကူ ေမႊလိုက္ပါ။

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ေမႊစက္ MX-EX1561WSG
Tasty & Healthy
Uniquely shaped blades prevent food accumulation
User Friendly
One-dial oeration and easy-to-wash glass jug
Sleek Disign
Simple design accents any kitchen interior

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား