ေဖ်ာ္ရည္စက္ MX-M200

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

MX-M200

အေကာင္းဆုံး ေမႊေပးႏိုင္စြမ္း၊ ေခ်ာေမြ႕ေနသည့္ ထိေတြ႕ခံစားမႈ

• တာရွည္အသုံးခံ စတီးဓား
• အလြယ္တကူေရာေႏွာေစရန္ ေျခမြစက္ ဓားသြား
• ႐ိုးရွင္းသည့္ ဖြင့္/ပိတ္ ခလုတ္
• ဆားကစ္ဘရိတ္ကာႏွင့္ ေဘးကင္းေလာ့ခ္
• သီးႏွံအေျခာက္ ႀကိတ္စက္ တြဲသံုးပစၥည္း

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ေဖ်ာ္ရည္စက္ MX-M200
ရရွိႏိုင္ေသာ အေရာင္မ်ား:
Color:အစိမ္း:MX-M200GSG
Color:အျဖဴ:MX-M200WSG
Centralized On/Off Switch
Safety Design
Dry Mill Attachment

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား