ေမႊစက္ MX-M210SSG

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

MX-M210SSG

အေကာင္းဆုံး ေမႊေပးႏိုင္စြမ္း၊ ေခ်ာေမြ႕ေနသည့္ ထိေတြ႕ခံစားမႈ

• တာရွည္အသုံးခံ စတီးအသြားျဖင့္ ျဖတ္စက္
• အလြယ္တကူေရာေႏွာေစရန္ ေျခမြစက္ ဓားသြား
• ႐ိုးရွင္းသည့္ ဖြင့္/ပိတ္ ခလုတ္
• ဆားကစ္ဘရိတ္ကာႏွင့္ ေဘးကင္းေလာ့ခ္
• ကရားႏွစ္ခုႏွင့္ သီးႏွံအေျခာက္ ႀကိတ္စက္ တြဲဖက္ပါ

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ေမႊစက္ MX-M210SSG
Centralized On/Off Switch
Safety Design
Twin Jug and Dry Mill Attachment

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား