မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ NN-GT35H

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

NN-GT35H

စားဖိုမွဴးတစ္ဦးအလား လြယ္ကူ လ်င္ျမန္စြာ ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္သည္

• 23 L အကင္ မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ
• 800 W ျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ေပးႏုိင္စြမ္း  
• ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္နည္း
• ေအာ္တိုမီႏူး 12 ခု
• Quick 30 လုပ္ေဆာင္ခ်က္
• အခ်ိန္ထည့္ႏုိင္မႈ

Microwave Oven

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ NN-GT35H