မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ- NN-SF564W

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

NN-SF564W

ညီညာျပန္႔ျပဴးၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဒီဇုိင္းျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေနရာ

• 27 L Solo မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ
• ညီညာျပန္႔ျပဴးၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ Oven အတြင္းပိုင္း
• တိက်ေသာ ပါဝါထိန္းညႇိစနစ္
• ရွင္းလင္းေသာ ပါးလႊာသည့္ဒီဇုိင္း
• LED မီးလံုးမ်ား ပါရွိမႈ

NN-SF564W

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

စြမ္းေဆာင္ရည္

ညီညာျပန္႔ျပဴးေသာ မ်က္ႏွာျပင္ဒီဇုိင္းႏွင့္ Panasonic မုိက္ခရုိေဝ့
Inverter Technology and Panasonic Microwaves

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ- NN-SF564W