မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ NN-SM33HMYTE

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

NN-SM33HMYTE

ေန႔စဥ္အစားအစာမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏုိင္မႈ

• 25 L အကင္ မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ
• 800 W ျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ေပးႏုိင္စြမ္း 
• အလြယ္တကူျဖင့္ ေန႔စဥ္ အသံုးျပဳႏုိင္စြမ္း

Microwave Oven

Close

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

 မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ NN-SM33HMYTE
ရရွိႏိုင္ေသာ အေရာင္မ်ား:
Color:Black & Silver:NN-SM33HM
Color:Black & White:NN-SM33HM
25 L Solo Microwave Oven
800 W Cooking Power
Easy Dial Operation

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ NN-SM33HMYTE