မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ NN-ST34HMYTE

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

NN-ST34HMYTE

အစားအစာမ်ားကို ျမန္ဆန္လြယ္ကူစြာ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး သံုးေဆာင္လိုက္ပါ

• 25 L Solo မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ
• 800 W ျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ေပးႏုိင္စြမ္း 
• ေအာ္တိုမီႏူး 9 ခု
• Quick 30 လုပ္ေဆာင္ခ်က္
• အခ်ိန္ထည့္ႏုိင္မႈ

Microwave Oven

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ NN-ST34HMYTE