ေရေႏြး ကရား NC-SK1

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

NC-SK1

သင္ ႏွစ္သက္သည့္ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ခ်ိန္ကို ႏွစ္သက္ခံစားပါ။

ယခုဆိုလွ်င္ သင္အလုိရွိသေလာက္ ေရပမာဏမ်ားစြာကို က်ိဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မိသားစုတစ္ခုလုံးသည္ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ခ်ိန္ကို အတူတကြ ႏွစ္သက္ခံစားႏိုင္ပါသည္။

Kettle NC-SK1

Close

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ေရေႏြး ကရား NC-SK1
Detachable 360-degree pirouette base
Dual water windows with water level indications
One push button for opening the lid

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား