အစားအစာ လွီးျဖတ္ေမႊညႇစ္စက္ MK-5076MWSG ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

အစားအစာ လွီးျဖတ္ေမႊညႇစ္စက္ MK-5076MWSG

Power Supply Local Supply, 50-60 Hz
Power Consumed 210-230 W
Speed Control 1+Pulse
Bowl Capacity 800 (liquid) ml
Dimensions (WxDxH) 20.3x32.4x34.0 cm
Weight 3.4 kg
Attachment Blades 5