လွ်ပ္စစ္ထမင္းေပါင္းအိုး SR-JN105

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

SR-JN105

ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္႐ံုျဖင့္ အရသာေကာင္းမြန္ေသာ ထမင္းကိုခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္သည္။

• 1.0 L ဝင္ဆန္႔ႏိုင္သည္။
• 2-in-1: ဆန္ျဖဴ၊ ေပါင္းခံထမင္း
• 5-လႊာပါ ထမင္းအုိး
• ျဖဳတ္၊တပ္ႏုိင္ေသာ ထမင္းအုိးအဖံုး

Electric Rice Cooker

Close

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

လွ်ပ္စစ္ထမင္းေပါင္းအိုး SR-JN105
ရရွိႏိုင္ေသာ အေရာင္မ်ား:
Color:SUS-Black:SR-JN105
Color:SUS-White:SR-JN105
Color:Dots Silver:SR-JN105
Color:Jasmine White:SR-JN105
5-Layer Inner Pan
Detachable Inner Lid
2-in-1: White Rice, Steaming

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    လွ်ပ္စစ္ထမင္းေပါင္းအိုး SR-JN105