အီလက္ထရစ္ ထမင္းေပါင္းအုိး SR-JQ105

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

SR-JQ105

ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္႐ံုျဖင့္ အရသာေကာင္းမြန္ေသာ ထမင္းတစ္အုိးကုိ ရရွိေစသည္

• 1.0 L ဝင္ဆံ့ႏုိင္မႈ
• 2-in-1: အျမန္ခ်က္၊ ေပါင္းခံျခင္း
• အလႊာ 5 ခုျဖင့္ ထမင္းအုိး
• ျဖဳတ္ႏုိင္ တပ္ႏုိင္ေသာ အတြင္းပုိင္း အဖံုး

SR-JQ185

Close

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

အီလက္ထရစ္ ထမင္းေပါင္းအုိး SR-JQ105
ရရွိႏိုင္ေသာ အေရာင္မ်ား:
Color:SUS-Black:SR-JQ105
Color:Floral Gold:SR-JQ105
Color:Flower Garlands:SR-JQ105
5-Layer Inner Pan
Detachable Inner Lid
2-in-1: Quick Cook, Steaming

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    အီလက္ထရစ္ ထမင္းေပါင္းအုိး SR-JQ105